Nat. Commun. 10, 2799 (2019)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:10

Zi-You Yu, Yu DuanJian-Dang LiuYu ChenXiao-Kang LiuWei LiuTao MaYi LiXu-Sheng ZhengTao YaoMin-Rui Gao, Jun-Fa ZhuBang-Jiao Ye, and Shu-Hong Yu

Unconventional CN vacancies suppress iron-leaching in Prussian blue analogue pre-catalyst for boosted oxygen evolution catalysis,

Nat. Commun. 10, 2799 (2019).