Angew. Chem. Int. Ed. 58, 731-735 (2019)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:10

Youwen Liu, Ming Cheng, Zhihai He, Bingchuan Gu, Chong Xiao*, Tengfei Zhou, Zaiping Guo, Jiandang Liu, Haiyan He, Bangjiao Ye, Bicai Pan, and Yi Xie*,
Pothole-rich Ultrathin WO3 Nanosheets that Trigger N≡N Bond Activation of Nitrogen for Direct Nitrate hotosynthesis, Angew. Chem. Int. Ed. 58, 731-735 (2019).