J. Am. Chem. Soc. 142, 5901-5909 (2020)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:16

J. Am. Chem. Soc. 142, 5901-5909 (2020)

Bingchao Qin, Yang Zhang, Dongyang Wang, Qian Zhao, Bingchuan Gu, Haijun Wu*, Hongjun Zhang*, Bangjiao Ye, Stephen J. Pennycook, and Li-Dong Zhao*


Ultrahigh Average ZT Realized in p‑Type SnSe Crystalline Thermoelectrics through Producing Extrinsic Vacancies

J. Am. Chem. Soc. 142, 5901-5909 (2020)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.0c01726