J. Am. Chem. Soc. 142, 10849−10855 (2020)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:16


J. Am. Chem. Soc. 142, 10849−10855 (2020)

Wei Bai, Zhongqiang Hu, Chong Xiao, Junqing Guo, Zhou Li, Youming Zou, Xuguang Liu, Jiyin Zhao, Wei Tong, Wensheng Yan, Zhe Qu, Bangjiao Ye, and Yi Xie, Parasitic Ferromagnetism in Few-Layered Transition-Metal Chalcogenophosphate, J. Am. Chem. Soc. 142, 10849−10855 (2020


).