Nat. Catal. 2, 688 (2019)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:16

Nat. Catal. 2, 688 (2019)

Yi Jia, Longzhou Zhang, Linzhou Zhuang, Hongli Liu, Xuecheng Yan, Xin Wang, Jiandang Liu, Jiancheng Wang, Yarong Zheng, Zhaohui Xiao, Elena Taran, Jun Chen,  Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu, Shuangyin Wang, Liming Dai* and Xiangdong Yao, Identification of active sites for acidic oxygen reduction on carbon catalysts with and without nitrogen doping, Nat. Catal. 2, 688 (2019).