Nat. Commun. 12, 6878 (2021)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:13

Nat. Commun. 12, 6878 (2021)

Kefu Zhu, Shiqiang Wei, Hongwei Shou, Feiran Shen, Shuangming Chen, Pengjun Zhang, Changda Wang, Yuyang Cao, Xin Guo, Mi Luo, Hongjun Zhang, Bangjiao Ye, Xiaojun Wu, Lunhua He, Li Song, Quantifying vanadium-vacancy clusters in V2O3 towards ultra-long cycling aqueous zinc-ion battery, Nat. Commun., 12, 6878 (2021).