Angew. Chem. Int. Ed.133, 16221-16228 (2021)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:17

Angew. Chem. Int. Ed.133, 16221-16228 (2021)

Yanan Bo+, Haiyun Wang+, Yunxiang Lin+, Tian Yang, Run Ye, Yu Li, Canyu Hu, Pengye Du, Yangguang Hu, Zhi Liu, Ran Long, Chao Gao*, Bangjiao Ye, Li Song, Xiaojun Wu*, and Yujie Xiong*, Altering Hydrogenation Pathways in Photocatalytic Nitrogen Fixation by Tuning Local Electronic Structure of Oxygen Vacancy with Dopant, Angew. Chem. Int. Ed. 133, 16221-16228 (2021).