J. Am. Chem. Soc. 144, 10220-10229 (2022)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:43

J. Am. Chem. Soc. 144, 10220-10229 (2022)

Tingting Xu, Bin Wu, Linxiao Hou, Yanran Zhu, Fangmeng Sheng, Zhang Zhao, Yun Dong, Jiandang Liu, Bangjiao Ye, Xingya Li,* Liang Ge,* Huanting Wang, and Tongwen Xu*, Highly Ion-Permselective Porous Organic Cage Membranes with Hierarchical Channels, J. Am. Chem. Soc. 144, 10220-10229(2022)